Jóga a pánevní dno Martina Vaňková

Chceme-li čerpat co nejvíce z blahodárných účinků jógy, velmi nám prospěje umět vědomě pracovat s pánevním dnem. Jeho aktivita je jedním ze základních předpokladů správného cvičení, dýchání i energeticko-meditační praxe.

Život s pánevním dnem navíc může být bránou k vědomějšímu a tedy šťastnějšímu prožívání našeho času na zemi. Na jógové cestě k bdělému vědomí přítomnosti je pánevní dno báječným a citlivým průvodcem.

Emoce zde nyní ponechme stranou. Ideálem jógy je harmonický a zároveň emocionálně neutrální stav duše i těla. Neznamená to, že bychom emoce neprožívali či zadržovali. Není však úkolem jógy emoce explicitně vyvolávat a pročišťovat, to mají za úkol spíše bioenergetická či jiná cvičení. To se děje víceméně samovolně, pokud pracujeme na čistotě vědomí, udržujeme bdělou pozornost a v jednání se řídíme morálními zásadami jamou a nijamou.

V jakých technikách jógy se setkáme s prací s pánevním dnem?

„Podepřené“ ásany

Pro mnoho lidí je nejjednodušší způsob, jak začít vnímat přítomnost, obrácení pozornosti do těla. A vědomý pohyb, to je jóga. Jakmile začínáme jakoukoli jógovou pozici, uvědomíme si, jakou roli v ní hraje pánevní dno. V dynamičtějších stylech a sestavách zůstává dno lehce zapojeno po celou dobu pohybové flow. Máme zde několik možností. Můžeme nechat pracovat tělo v pohybu a PD především vnímat, můžeme jej ale také aktivně, vždy však s lehkostí, nechat svalově zapojené. Co se týká statických ásan, zde je možné každý přechod prakticky do libovolné pozice začínat s pozorností a zapojením PD. Po zaujetí ásany necháváme pánevní dno v přiměřeně jemné aktivitě.

Některé jógové styly, např. bihárská klasická jóga, v pozicích preferuje naprosté uvolnění všech svalů, aby podpořila uvolnění mysli. Navíc je v józe důležitým principem využívat jen nezbytně nutné množství energie, tudíž i svalové aktivity. Vše co nepotřebujeme, zůstává relaxované. Je zde tedy na zvážení, ve kterých pozicí je vhodné svaly PD relaxovat a kdy je naopak udržovat v lehkém napětí.

Z různých jógových stylů zaujímá z našeho hlediska zvláštní postavení jin jóga. V jednom z jejích pojetí se tento směr, propojující moudrost jógy a čínského taoismu, zaměřuje na vazivo a klouby v oblasti mezi pupkem a koleny, tedy pozice často působí na pánev a její napojení na nohy a páteř.

Také energeticky se jin jin jóga a práce s pánevním dnem velmi pěkně doplňují. Jin je energií země, ženy a symbolizuje princip přijímání, plynutí. Samozřejmě pánevní dno není jen tématem ženským, nicméně je zde ukryta spousta ženských témat a zajímají se o něj ženy častěji.

Vzhledem k tomu, že PD je součástí hlubokého stabilizačního systému, využijeme jej jako fyzickou oporu především v pozicích stojných, zejména pak balančních.

Základem jógy byly odpradávna sedy jako nejvýhodnější poloha pro meditaci. Další jógové cviky pak byly vyvinuty kvůli zvládnutí dlouhého sezení. Zde nám po fyzické stránce PD pomáhá udržet páteř a celý trup ve svislé poloze. Někdy i po dlouhý čas.

Relaxace

Nedílnou součástí každé jógové praxe by měla být relaxace. Velmi účinnou regenerační technikou je např. joga nidra, hluboký jógový spánek. Pro pánevní dno je relaxace, stejně jako pro jakýkoli jiný sval v těle, důležitá a dnes pro řadu lidí důležitější než jeho posilování. Techniky jógy navykají tělo i mysl na rychlý a účinný přechod z aktivity do relaxovaného stavu těla i mysli, zvyšují uvědomění a tím i celkovou schopnost tělo a mysl ovládat. Schopnost uvědomování si těla a jeho relaxace se s postupným nácvikem zvyšuje a tím i pravděpodobnost, že se uvolní také svaly PD. Pracujeme tedy na dvou úrovních – jednak na schopnosti vědomé bdělé relaxace jako takové a jednak na co nejhlubší relaxaci pánevního dna. Obé je zapotřebí. Kvalitní uvolnění PD podporuje jeho schopnost zapojit se ve správný čas. Jen sval, který je schopen relaxace, je také schopen adekvátní akce.

Aby pránajáma nevyšla naprázdno

Na každém našem běžném nádechu a výdechu se v synchronizovaných pohybech podílí břišní bránice a pánevní dno. Kvalita dechu souvisí se správnou funkcí pánevního dna. V józe se vyskytují dechové techniky – pránajáma, které mají za cíl vytvořit a udržet energii (pránu) v těle. Je proto žádoucí, mít PD při všech pránajámických cvičeních zlehka zapojené a nasměrovat pránu zpět vzhůru do trupu.

Například dechová technika kapalabhátí (zářící lebka), spočívající v rychlém prudkém vydechnutí nosem a samovolném nadechnutí, způsobuje krom pročištění hlavy také tah energie z PD vzhůru.

Některá pránajámická cvičení dech značně prohlubují a někdy až extrémně zintenzivňují, ať už při výdechu (kapalabhátí, viloma dech) nebo i při nádechu (bhastrika). Je proto záhodno mít PD zapojené jako ochranu při zvýšeném tlaku na orgány v břiše a malé pánvi v důsledku vzniku břišního lisu.

Dovolme si technickou poznámku, že ani při jemnějším dýchání (nádí šódhana, plný jógový dech), kdy by nás to snad mohlo jaksi lákat, nevytlačujeme při nádechu pánevní dno ven.

Mudry a bandhy

Při rozvaze o spojitostech jógy a pánevního dna nelze nezmínit energetické regulátory mudry a bandhy. První zmíněné tok energie usměrňují, druhé jej uzavírají. Z muder zde zmiňme uddijánu mudru, o níž se ale v literatuře bohužel příliš nedočteme. Mělo by se jednat o lehký stah PD, který lze udržovat po celou dobu našeho bdění. Účinky se pak uvádějí podobné jako při cvičení s PD obecně – zlepšení postavení celé pánve a tím i zdravější podmínky pro orgány v pánvi a pro páteř až ke krku, lepší nasávání žilní krve vzhůru do oběhu, dokonce účinnější tlumení otřesů mozku při chůzi. Způsobuje obracení energie směrem vzhůru do trupu a zabraňuje jejím zbytečným únikům. Stimuluje múladháru. Slavnější jmenovkyně uddijána mudry je uddijána bandha, která podtlakem masíruje a prokrvuje celý obsah břicha. Dodává tak sebevědomí, vnitřní sílu a probouzí odvahu, neb působí také na manipúru čakru. Z dalších se používá múla bandha (její výklady i lokalizace jsou velmi různorodé od vágního „zapojení pánevního dna“ až po hluboké stavy mystického pohroužení při jejím skutečném nalezení a energetickém spuštění), ašvini mudra – stahy konečníku a vadžroli mudra – stahy močové trubice. Nutno zmínit, že mudry i bandhy jsou techniky velmi mocné a je třeba přistupovat k nim s nejvyšším respektem.

Čakry

Jóga pracuje se systémem čaker a energetických pránických drah nádí. V pánvi sídlí kořenová múladhára čakra obrácená na rozdíl od ostatních směrem k zemi. Cvičením s PD, jak fyzickým tak energetickým, dochází k posílení její činnosti a kvalit, tedy pocit zakořenění na zemi, pevné rozhodnutí k plné inkarnaci („jsem zde na Zemi správně“), víra ve zvládnutí životních výzev, rozmnožovací pud, pud sebezáchovy a další. Oblast múladháry bývá označována za místo, odkud se probouzí energie kundaliní.

Jóga bez použití pánevního dna by byla nesmírně ochuzena.

závěrečná práce ŠPD, Martina Vaňková, akreditovaná lektorka Školy pánevního dna

Komentáře